>>بانك ملت  https://ebanking.bankmellat.ir/ebanking/

بانك كشارزی https://pg.agri-bank.com/User/AuthenticateCardHolder.aspx

بانك شهر  https://ebank.city-bank.net/customermanager/viewLogin.html

بانك صادرات  https://damoon.bsi.ir/damoon/services/balance/BalanceInquiry.jsp

  در بالا لیست بانك هایی رو كه می تویند كارت به كارت وجه كنید، می بینید. البته بعضی بانك ها مانند بانك ملت شما می تونید عملیات كارت به كارت رو در اینترنت بانك خودتون، كه شناسه شو قبلا از بانك گرفته اید، انجام بدید. پرواضح است كه دارندگان كارت های این بانك ها بایستی دارای كارت با رمز دوم و عدد cvv2 بوده و بانك صادر كننده، كارت ایشان در شبكه شتاب را فعال كرده باشد.