با توجه به تفاهم نامه انجمن با سرپرستی بانک رفاه کارگران دفاتری که تمایل به ارائه خدمات این بانک از قبیل دریافت کلیه قبوض و اقساط بانک رفاه و فیش تامین اجتماعی و شبکه رفاه جهت نصب دستگاه ATM  را دارند جهت عقد قرارداد با در دست داشتن مدارک زیر به نزدیک ترین شعبه محل خود مراجعه نمایند

1-کپی برابر اصل شده پروانه دفتر و کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه مدیر دفتر

2-معرفی نامه از انجمن

3-همراه داشتن مهر و حضور مدیر در شعبه جهت امضاء تفاهم نامه

4-درخواست کتبی با ذکر دقیق کد دفتر و شماره حساب بانک رفاه بنام مدیر و آدرس دقیق پستی و تلفن دفتر و تلفن همراه مدیر و نشانی پست الکترونیک