به منظور تعامل با شرکت پست جمهوری اسلامی و با حفظ چارچوب‌های قانونی وحدود اختیارات هریک از دو مجموعه، کارگروه مشترکی با شرکت پست به صورت دائم ایجاد خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، بر اساس مصوبه هیأت مدیره کانون کشوری، کمیته تخصصی به منظور برگزاری جلسات مشترک و کاهش اختلافات و توسعه راهکارها و ارائه سرویس‌های ارزش افزوده تشکیل خواهد شد در همین راستا از دفاتر دعوت می‌گردد با ارسال مطالب و پیشنهادات خود کانون کشوری را از نقطه نظرات خود مطلع و ما را در این امر یاری نمایند.