کلیه دفاتری که کارت مرزنشینی دریافت نموده اند میرساند در روی کارت به کد دفتر توجه کرده و در صورت مغایرت مراتب را هر چه سریعتر به شرکت پخش کننده آقای شیخ محمد اطلاع دهند 

تلفن:  04412256801     همراه:      09143444430