بنا به اطلاع سازمان ثبت احوال دفاتر پیشخوان میتوانند از سایت www. ncr.ir نسبت به پیش ثبت نام تعویض کارت ملی هوشمند اقدام نمایند . توضیح اینکه کارمزد ارائه این خدمت با توجه به نرخ کارمزد خدمات 10000 ریال میباشد که از دفاتر تقاضا میشود رعایت نمایند .