رییس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: پس از برگزاری دو جلسه با مسؤولان همراه اول، اولین جلسه کارگروه رتبه بندی دفاتر تشکیل و بر اساس مذاکرات انجام شده زمینه ارائه خدمات مشترک با سایر اپراتورها برای دفاتر فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، مهندس فلاح افزود: در این جلسه با توجه به آمار و پراکندگی دفاتر و بر اساس پیشنهاد اولیه کانون، دفاتر به چهار گروه طبقه بندی می‌شوند که هر گروه شرایط و ویژگی خاص خود را دارد.
فلاح ادامه داد: خبر خوش برای دفاتر اینست که زمینه فعالیت در حوزه خدمات عمومی برای تمامی دفاتر فراهم خواهد شد و در این گروه دفاتر منعی برای همکاری با سایر اپراتورها نخواهند داشت.
گفتنی است در این کارگروه که حدود 12 نفر از مجموعه کانون کشوری و همراه اول حضور داشتند، بحث افزایش تعرفه خدمات نیز مورد بحث وبررسی قرار گرفت که در این رابطه آقاباقری رییس انجمن صنفی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تسریع در تغییر تعرفه ها بر اقدامات انجام شده در این خصوص اشاره نمود. در همین راستا شرکت ارتباطات سیار موافقت خود را با افزایش تعرفه ها اعلام نمود و اقدامات انجام شده و نرخ‌های پیشنهادی خود را که به تصویب هیأت مدیره شرکت همراه اول نیز رسیده است در اختیار کانون قرار داد تا بر اساس راهکارهای قانونی بتوانیم به الگویی مشترک در این زمینه برسیم.
یکی دیگر از مذاکرات انجام شده در این جلسه استفاده مشترک از سامانه های الکترونیکی ایجاد شده در کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت بود که در صورت نهایی شدن این بخش وتکمیل فرآیندهای الکترونیکی، دفاتر کارمزد خود را در زمان ارائه خدمات و به صورت الکترونیکی دریافت خواهند کرد.
رییس کانون کشوری اعلام کرد: با تداوم این جلسات و بر اساس صورتجلسه انجام شده مقرر است تا در زمینه های مختلف ظرف مدت یکماه جمعبندی کارشناسی صورت گرفته و مراتب پس از تصویب هیأت مدیره همراه اول به مرحله اجرا درآید.
فلاح گفت: یکی از دغدغه های مطرح شده از سوی شهیدی بازرس کانون توسعه دفاتر تلفن ثابت و مراکز فروشگاهی بود که مسؤولان در همراه اول اعلام کردند به هیچ وجه همراه اول اولویتی به جز دفاتر ندارد و فروشگاه ها فقط مراکز فروش خواهند بود.
لازم به ذکر است با مذاکرات انجام شده طی هفته آینده، مشکل دفاتر استان گلستان نیز مرتفع خواهد شد.