قابل توجه دفاتری که خدمات سازمان بهزیستی را ارائه مینمایند

1392/10/30

دفاتری که خدمات سازمان بهزیستی را ارائه مینمایند موارد زیر را رعایت کنند در غیر اینصورت خدمات از آنها گرفته شده و به دفتر دیگری واگذار خواهد شدو همچنین جهت بهبود فرایند ارائه خدمات، رعایت نقاط زیر الزامیست:

1-همکاری نزدیک با بازرس سازمان 

2- حذف پاکت دوم در ارسال پروندها

3-گیرنده نامه ارسالی پرونده ها از سوی پیشخوانها به بهزیستی استان بر اساس حوزه های تخصصی و به شرح زیر قید گردد:

الف:معاونت امور اجتماعی : مهد کودک - مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی - خانه سلامت دختران و زنان کلینیک و اورژانس مددکاری اجتماعی

ب-معاونت امور توانبخشی -  مراکز توانبخشی معلولین - مراکز حرفه آموزش معلولین - مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان- مراکز توانبخشی بیماران روانی مزمن

ج- معاونت پیشگیری یا مراکز مشاوره- مراکز مشاوره ژنتیک - مراکز درمانی و باز توانی معتادین