1- درخواست اجرای بند 3 مصوبه کارگروه مورخه 92/07/10 در مورد خط دیتا ، با توجه به اینکه هیچ گونه حق الزحمه ای از سوی دستگاههای خدمات رسان به دفاتر پرداخت نمی شود و خدمات پیش بینی شده که مقرر بود توسط این بستر در دفاتر ارائه گردد ، انجام نشده بنابراین درآمد حاصله کفاف هزینه خط مورد نظر را نمی نماید لذا(بنابه درخواست و تهیه طوماردفاتر استان)در صورت عدم اجرای آن پیشنهاد بستر جایگزین و دستور جمع آوری آن را مبذول فرمایید ، ضمننا بخاطر ایجاد بموقع این بستر از مدیرعامل محترم شرکت مخابرات نیز تقدیر می گردد.

2- عملیاتی شدن خدمات احصاء شده و تفاهم نامه های منعقد شده دستگاهها با انجمن یا اداره پست (که به عنوان درگاه دریافت خدمات) ، ضمننا از مدیر کل محترم شرکت پست و مجری درگاه نیز به علت تلاش در دریافت خدمات تقدیر و تشکر می شود

3- ارائه کلیه خدمات ارائه شده به تمام دفاتر استان

4- تصویب نرخ نامه های اجرا شده در استان آذربایجان شرقی و اجرای آن در استان ما

5- تصویب نقل و انتقال امتیاز دفاتر در انجمن و ابلاغ به تمام دفاتر اسناد رسمی استان جهت جلوگیری از تنظیم وکالت کاری یا فروش

6- حمایت و پشتیبانی کارگروه از انجمن جهت تاسیس شرکت تعاونی دفاتر پیشخوان  و بهره مندی از مزایای آن