رییس کمیته تخصصی کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته روند اجرایی پیشخوان دولت همسو با برنامه های دولت است و به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، مهندس صفدری معاون نوسازی وتحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در جلسه کمیته تخصصی که روز دوشنبه مورخ 92/12/19 در محل معاونت توسعه مدیریت و با حضور اعضای کمیته برگزار شد در پاسخ به نقطه نظرات حاضرین گفت با توجه به گزارش ارائه شده از سوی مهندس فلاح در حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و سایر بررسیهای انجام شده فعالیت پیشخوان خدمات دولت را به جد پیگیری خواهیم نمود وی افزود: گزارش آقای فلاح از زیرساختهای ایجاد شده معاونت را خوشحال نمود.
یکی از دستورات جلسه، موضوع مشروعیت کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان دولت بود که پس از بررسی مفاد قانونی اعلام گردید "کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان دولت مشروعیت قانونی دارد".
مهندس صفدری در این خصوص تصریح کرد: آیین نامه دفاتر پیشخوان دولت دارای اعتبار است و همه کارگروه ها باید امور محوله را پیگیری نمایند. وی با اشاره به عزم جدی دولت در حمایت از فعالیت بخش خصوصی اذعان کرد: پیشخوان دولت، مسیر مناسبی را طی نموده و این امر مورد تأیید آقای دکتر عسکری آزاد نیز می‌باشد.
معاون نوسازی وتحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به فعال شدن کمیته های اجرایی و تخصصی اشاره نمود و گفت: 16000 دفتر پیشخوان دولت ایجاد شده است که لازم است در ابتدا تناسبی بین واگذاری خدمات و توسعه کمی دفاتر به وجود آید. وی همچنین با اشاره به ماده 23 قانون خدمات کشوری ظرفیت سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در فضای رقابتی را مورد تأکید قرار داد.
در این جلسه همچنین به ضعفهای موجود در آیین نامه پرداخته شد که در این خصوص متون تدوین شده و گزارشهای مربوطه به اطلاع رییس کمیته تخصصی دفاتر پیشخوان دولت رسید همچنین مقرر گردید ضمن ابلاغ به کلیه دستگاهها، هرگونه مکاتبه و ابلاغیه در خصوص دفاتر پیشخوان دولت، صرفا از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صورت پذیرد که در همین راستا صفدری با توجه به گزارش ارائه شده از سوی مهندس کرباسی رییس دبیرخانه کارگروه راهبری اعلام نمود باید ساز وکار نظارتی قدرتمند در کانون کشوری فراهم گردد و با بسترهای ایجاد شده این امر تقویت گردد.
لازم به ذکر است در این جلسه دو تفاهمنامه جدید به امضای رییس کمیته تخصصی کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دستگاه های خدمات دهنده رسید و به این ترتیب روند فعالیت پیشخوان در دولت یازدهم به صورت عملیاتی آغاز گردید.

safdari-komite takhasosi 002

safdari-komite takhasosi 004

safdari-komite takhasosi 001

safdari-komite takhasosi 003