به اطلاع همشهریان عزیز می رساند جهت رفاه عموم

این دفتر خدمات دفترچه های بیمه درمانی زیر را ارائه می نماید:

ثبت نام و صدور و تعویض
بیمه های سلامت
ایرانیان و خویش فرما


-صدور اولیه دفترچه بیمه(کارمندی،روستایی،سایر اقشار وغیره)

-تمدیدو تعویض دفترچه بیمه_کارمندی،روستایی،سایر اقشار،وغیره)

-افزایش عائله و ابطال المثنی دفترچه بیمه(کارمندی،روستایی،سایر اقشار،وغیره)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
سردشت:خیابان سید قطب .جنب میجد جامع

تلفن:04444334231-04444334232- فاکس:04444334233